محاسبه آنلاین مقدار نور مورد نیاز

عرض محیط را وارد کنید
طول محیط را وارد کنید
محاسبه کن
توجه تمامی محاسبات انجام شده بر اساس استاندارد بین المللی استاندارد روشنایی DIM5035 میباشد
همچنین لازم به ذکر است محاسبه ی دقیق منوط به رنگ محیط و متریال استفاده شده در محیط، محل قرار گیری منابع روشنایی، زاویه انتشار نور در محیط، فاصله از سطح کف محیط و ... میباشد و نیازمند افراد متخصص و همچینی دستگاه لوکس متر میباشد تا بطور کلاملا دقیق محاسبه شود
شما برای یک محیط 0 متر مربعی با ارتفاع سقف 3 متر، به طور تقریبی به مقدار نور 0 لومن نیاز دارید